Bakery Veloso, Lindenweg 76, 25436 Tornesch Monday - Friday 5: 00 - 14:00 h, Saturday - Sunday & Holiday 5:00 - 12:00 h (+49) 1725120760 (M. Veloso), +494122/9818491 (Office)
Café Veloso, Friedensallee 7-9, 22765 Hamburg-Ottensen Monday - Friday 7: 30 - 18:00, Saturday 8:00 - 18:00, Sunday 9:00 - 17:00 (+49) 1725423111 (A. Veloso)

Patricia Veloso

Patricia Veloso is the daughter of Alice Veloso and Manuel Veloso.